Transaction OverviewFri Feb 14 2020 09:05:23 GMT+0000
CopyTransaction IDCWNTOZDCSM3HU2OVBMSKIBZX7YU2KHOK4ZI5KZHN2B4SVBYUOE2A
TimestampFri Feb 14 2020 09:05:23 GMT+0000
Block4906801
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round4906798
Last Round4907798
Sender Balance70,271.678749
Sender Rewards-
Receiver Balance4.454563
Receiver Rewards-
Fee0.002